திருக்குறள் - Tirukkural

திருக்குறள் - Tirukkural 0.0.15 CRX for Chrome

A Free Social & Communication Extension

Published By mohanc

Sponsored Links

திருக்குறள் - Tirukkural (ippmbpcekcodilphmakjknfckmdmodlk): Book App... Read More > or Download Now >

திருக்குறள் - Tirukkural for Chrome

Download CRX

Download

2.84 MB

Chrome Store

Tech Specs

 • • Type: Browser Extension
 • • Latest Version: 0.0.15
 • • Price: Freeware
 • • Offline: No
 • • Developer: mohanc

User Reviews

 • 2 Votes, Average: 4 out of 5
 • • Rating Average
 • 4 out of 5
 • • Rating Users
 • 2

Download Count

 • • Total Downloads
 • 0
 • • Current Version Downloads
 • 0
 • • Updated: August 10, 2015

திருக்குறள் - Tirukkural is a free Social & Communication Extension for Chrome. You could download the latest version crx file and install it.

Sponsored Links

More About திருக்குறள் - Tirukkural

திருக்குறள் - Tirukkural Screenshot Image
The Tirukkural is one of the most important works in the Tamil language. This is reflected in some of the other names by which the text is given by such as Tamil marai (Tamil Vedas); poyyamozhi (words that never fail); and Deiva nool (divine text)

The work is dated to sometime between the 3rd century BC and the 1st century BC and is considered to precede Manimekalai and Silapathikaram, since they both acknowledge the Kural text - Source Wikipedia

This app provides meaning of Kural in Tamil and English in text and audio formats. Also provides a cloud of words for the selected Kural. Users can download this image to make cool T-Shirts!

Download திருக்குறள் - Tirukkural 0.0.15

More Extensions to Consider (Similar or Related)